”Platsens förutsättningar skall tas tillvara och vara en utgångspunkt för gestaltningen.”

Sven A Hermelin AB bygger på en verksamhet som grundades 1926, se vidare under Historik.

Från och med 1 mars 2024 är företagets verksamhet vilande.

Anställda landskapsarkitekter har haft en bred kunskap inom landskapsarkitektur, markplanering och växtgestaltning. De har även haft specifik kompetens för arbete med skydd, vård och skötsel av natur- och kulturmiljöer samt träd. Uppdragsgivarna fanns i hög grad inom den offentliga sektorn men även bland bygg- och fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Projekt förekom i olika skalor och skeden. Exempel på uppdragstyper var landskaps- och naturvärdesanalyser, gestaltningsprogram, markprojektering, vårdprogram, trädvårdsplaner och skötselplaner. Exempel på objektstyper är parker, stadsrum, naturområden, lekplatser, skol- och förskolemiljöer, vårdboenden, aktivitetsanläggningar, bostadsgårdar och trädgårdar. Även trädbedömningar, inventerings- och karteringsarbeten var ofta förekommande uppdrag.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Företagets grundläggande inställning, oavsett uppdragstyp, präglades i Sven Hermelins anda av respekt för platsen och dess användare. Det innebar ett förordande av handlingsalternativ som genom sin inriktning och omfattning syftar till att värna om befintliga värden och tillgodose användarnas behov. Arkitekturens uttryck vare sig får eller behöver ske på bekostnad av värden och behov.

Företaget är sedan länge ett så kallat ”svb” enligt aktiebolagslagens 32 kap vilket innebär att ingen vinst tagits ut.

Detta innebar att beställare och anställda kunde vara trygga att verksamhets- och kvalitetsmål gällde fullt ut, utan ovidkommande hänsyn till ägarnas egna vinning.