• Omkring 1946 (odaterad).

  • Gestaltningsförslag för förbindelsen mellan allé- och laboratorieslänten.

BESKRIVNING

Marabouparken planerades och gestaltades för att bli en rekreationspark för personalen vid Marabou chokladfabrik, ett uppdrag som låg i tiden med inspiration från liknande projekt på kontinenten och England. Det är en kulturhistoriskt betydelsefull anläggning som representerar ägaren Henning Throne-Holsts livsverk, samtidigt som den visar på sin tids sociala strömningar. Throne-Holst och Sven Hermelin delade tidens idéer om att man med naturens, arkitekturens och konstens hjälp kunde motverka urbaniseringens och industrialiseringens negativa effekter. Olika stilideal samspelar sällsynt väl i Marabouparken, som har fortsatt att vara en symbol för Sundbyberg.

1991 utförde Klaus Stritzke en värdering av en del av Marabouparken åt Sundbybergs kommun.

Värderingen utgick från kostnaden för en nyanläggning av samma park på samma plats.

Skötselplanen från 1997 innehåller program för skötsel och underhåll av parken samt förslag till komplettering av befintliga planteringar.

2005 utgav stiftelsen Parken, som sedan 2004 driver Marabouparken konsthall, boken ”Marabouparken”. Marabous byggnader, konst och park beskrivs där i text och bild och vårt kontor ansvarade för kapitlet om parken.

2012 fick vi i uppdrag att ta fram ett vårdprogram för parken, som sedan 2006 ägs och förvaltas av Sundbybergs kommun. Programmet beskriver anläggningens trädgårdshistoriska utveckling, dess nuvarande utseende, kondition och värden samt potentiella hot. Utifrån detta fastställdes mål och åtgärdsförslag för parken och dess olika delar och ett antal idéförslag togs fram för vad som på sikt behövs för att förnya och bevara parken: Förslag till nytt gångvägssystem, anpassat för de nya rörelsemönster som uppkommit i samband med den nya konsthallens tillkomst, förslag till ny lekplats, förslag till utformning av ”Maraboubänken”, baserad på en bänk som finns på historiska fotografier från parken, samt program för parkens entréer, möblering, belysning och struktur för service, såsom kiosk och sophantering.

Idéförslaget till lekplatsen vidarebearbetades till förfrågningsunderlag. Vid valet av lekutrustning, möblering och växter lades då stor vikt vid bevarande av parkens tidstypiska karaktär. Projektet övertogs och slutfördes av Sundbybergs stads ramavtalskonsult Norconsult.

2008 utsågs parken av experter och allmänhet till ”Sveriges vackraste park”.

MARABOUPARKEN

Modernisering och anpassning av parken till dagens förutsättningar.

Om uppdraget

Uppdrag:
1937–1964: Gestaltning av industripark vid Marabou chokladfabrik i Sundbyberg
1991: Värdering av Maraobouparken
1997–2000: Skötselplan och förslag till komplettering av befintliga planteringar
2004 – 2005: Medverkan i boken ”Marabouparken”
2012 – 2013: Vårdprogram för parken samt idéförslag för vad som på sikt behövs för att förnya och bevara parken
2014 – 2015: Gestaltning och projektering av lekplats i parken

Tidsperiod: 1937-2015

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
1937–1964: AB Marabous ägare Henning Throne-Holst
1991: Sundbybergs kommun, Gatukontoret
1997–2000: Kraft-Freia-Marabou
2004–2005: Stiftelsen Parken
2012–2015: Sundbybergs kommun, stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg

Vår organisation

1937-1960-talet
Uppdragsansvarig:

Sven A Hermelin och Inger Wedborn
Medverkande:
Sylvia Gibson, Ulla Samuelsson, Inga Hermelin Jungstedt m fl

1991-2005
Uppdragsansvarig:

Klaus Stritzke
Medverkande:
Ann Fagerström Tronde och Birgitta Brinck

2012-2015
Uppdragsansvarig:

Klaus Stritzke, Ann Fagerström Tronde
Medverkande:
Emma Falk och Patrik Tronde

HITTA HIT