”Platsens förutsättningar skall tas tillvara och vara en utgångspunkt för gestaltningen.”

VERKSAMHET

Sven A Hermelin AB bygger på en verksamhet som grundades 1926, se vidare under Historik.
Vi är idag 8 landskapsarkitekter med en bred kunskap inom landskapsarkitektur, markplanering och växtgestaltning. Vi har även specifik kompetens för arbete med skydd, vård och skötsel av natur- och kulturmiljöer samt träd. Våra uppdragsgivare finns i hög grad inom den offentliga sektorn, se även under samarbeten, men vi arbetar även åt bygg- och fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi arbetar med projekt i olika skalor och skeden. Exempel på uppdragstyper är landskaps- och naturvärdesanalyser, gestaltningsprogram, markprojektering, vårdprogram, trädvårdsplaner och skötselplaner. Exempel på objektstyper är parker, stadsrum, naturområden, lekplatser, skol- och förskolemiljöer, vårdboenden, aktivitetsanläggningar, bostadsgårdar och trädgårdar. Vi utför även trädbedömningar, inventerings- och karteringsarbeten.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vår grundläggande inställning, oavsett uppdragstyp, präglas i Sven Hermelins anda av respekt för platsen och dess användare. Det innebär att vi förordar handlingsalternativ som genom sin inriktning och omfattning syftar till att värna om befintliga värden och tillgodose användarnas behov. Arkitekturens uttryck vare sig får eller behöver ske på bekostnad av värden och behov.

Vi kommunicerar öppet och tydligt vad vi uppfattar vara relevanta fakta och de professionella bedömningar vi gör. Vi utgår från att detta kan ske i en förtroendefull dialog med uppdragsgivarna, där våra argument bidrar till den gemensamma processen mot goda lösningar.

Vår verksamhet bedrivs utan vinstuttag (så kallat svb enligt aktiebolagslagens 32 kap.).
Vår tillämpade lönepolicy innebär också restriktiv lönesättning för VD och delägare.
Dessa åtgärder innebär att beställare och anställda kan vara trygga att verksamhets- och kvalitetsmål gäller fullt ut, utan ovidkommande hänsyn till egen vinning.

SAMARBETEN

Vi välkomnar nya samarbeten med alla seriösa aktörer inom vårt verksamhetsfält, såsom planerare, arkitekter, trädgårdsanläggare, ingenjörer, byggföretag, antikvarier, skötselföretag, ljusdesigners och ekologer.

För närvarande har vi ett aktivt samarbete med följande större beställare (alfabetisk ordning):

Botkyrka kommun

Göteborgs stad

Gävle kommun

Huddinge kommun

Järfälla kommun

Nacka kommun

Sigtuna kommun/Sigtunahem

Skolfastigheter i Stockholm AB
(i samarbete med ÅF)

Statens fastighetsverk

Södertälje kommun/Telge fastigheter/Telge Hovsjö

Trafikverket (genom Tyréns)