Vi arbetar med planering och formgivning av offentliga rum och platser och erbjuder en bred kompetens inom landskapsarkitektur. Tack vare kontorets långa historia och kontinuitet har vi en gedigen kunskap över anläggningars utveckling över tid och långsiktigt hållbar gestaltning. I varje projekt oavsett skala arbetar vi medvetet efter platsens förutsättningar med en omsorg och respekt för dess karaktär. Våra uppdragsgivare finns i den statliga/kommunala- såväl som den privata sektorn.

KOMPETENSER

Vi erbjuder kompetens inom bland annat gestaltning, markprojektering, 3D-projektering och illustration. Vi har dessutom specialistkompetens inom kulturhistoriska anläggningar och parkminnesvård, trädbedömningar och trädvård, växtgestaltning och växtkomposition, skötsel- och förvaltningsfrågor, landskapsanalys, dagvatten samt processledning och BasP.

TJÄNSTER

Vi arbetar med projekt i olika skalor och skeden, från program och utredningar fram till det färdiga objektet. Vanliga uppdrag är t.ex. landskaps- och naturvärdesanalyser, detaljplaner, gestaltningsprogram, markprojektering, parkrestaurering, trädvårdsplaner, skötselplaner och trädgårdsdesign. Vi utför även trädbedömningar, inventerings- och inmätningsarbeten.

Vårt kontor har en lång tradition av att arbeta med gestaltning i den lilla skalan med omsorg för de små detaljerna. Vi har stor erfarenhet inom trädgårdsdesign och växtkomposition och arbetar med olika typer av anläggningar – större gårdar, bostadsgårdar och trädgårdar och vi hjälper er ta fram de handlingar ni önskar. Vanliga typer av uppdrag är till exempel:

 • Planering av trädgård, hel eller en del av er trädgård t.ex. plantering, uteplats och uppfart.
 • Bygglovhandlingar
 • Inventering och upprättande av ritningar
 • Muntlig konsultation och rådgivning
 • Växtförslag, utformning av planteringsytor, växtval och komposition.
 • Höjdsättning
 • Utformning av anläggningsdetaljer och konstruktioner t.ex. murar, träkonstruktioner och uteplatser.
 • Belysningsförslag

Sven A Hermelin AB har stor erfarenhet av att arbeta med historiska anläggningar och hantering av frågeställningar kring detta.

Exempel på uppdrag:

 • Marabouparken
 • Leufsta bruk
 • Vadstena kloster
 • Waldemars udde
 • Vårdplan/vårdprogram

Trädgården i vård- och omsorgsboenden är en viktig plats för rekreation och ofta de enda platsen att vistas utomhus, vilket ställer stora krav på utformningen. Utemiljön är både ett hem, en arbetsplats och en plats för rekreation. Vi arbetar vi med att engagera alla sinnen för en rik upplevelse, ljud av porlande vatten, olika dofter, färger, årstidsväxlingar, element som framkallar minnen, taktil design och deltagande genom odling är exempel på detta. Vegetationen får gärna vara riklig med en mångfald av växter som skiftar över årstider. Designen ska vara enkel att förstå, orienterbarhet och tillgänglighet är viktigt, både mental och fysisk. Det skall finna olika zoner av trygghet där man kan välja mellan delaktighet och avskildhet.

Sven A Hermelin AB arbetar med gestaltning av vårdboenden, äldreboenden och terapiträdgårdar. Stor vikt läggs vid brukarnas förutsättningar och möjlighet att använda anläggningen vilket blir utgångspunkten för utformningen. Ett samarbete med verksamheten är en viktig del för att förstå de olika behov som finns. Genom uppdrag i olika typer av vård- och boendemiljöer har vi byggt upp en värdefull erfarenhet kring de behov och förutsättningar som finns och användning aktuell forskning på området.

Befintliga kyrkogårdar utgör ofta ett stort kulturhistoriskt värde vilket bör värnas om och hanteras med stor kunskap både vid löpande skötsel och mer omfattande förändringar. Vi anser att utveckling ska ske med förankring i platsens historiska utveckling och karaktär, såväl stilmässigt som bevarande av befintlig vegetation och platsens kvalitéer samt med ett framtida perspektiv.

Sven A Hermelin AB utför uppdrag som kan innefatta nyanläggning såväl som upprustning och skötsel av befintliga anläggningar. Vi har arbetat under längre tidsperiod med ett antal objekt vilket har gett möjlighet att studera och utveckla en kunskap om långsiktiga lösningar.

Exempel på tjänster som Sven A Hermelin AB erbjuder inom detta område är:

 • Förnyelse och upprustning av begravningsplatsen
 • Helhetsplaner för kyrkogården och dess omgivning
 • Nyanläggning av begravningsplats
 • Växtförslag
 • Bedömning, utveckling och bevarande av historiska trädbestånd.
 • Förvaltning och utveckling av historiska miljöer.
 • Skötselplaner: tid/utveckling/succession

Barn uppfattar lekmiljö på ett annat sätt än vi och kräver särskild förståelse vid planering. I leken stimuleras barnets alla sinnen, känslor, språk, rörelser, fantasi och kreativitet. Genom att leka upptäcker barnet sig själv och sin omvärld. Lekplatsen ska fungera för alla barn med olika behov och intresse för lek. Lekplatser blir ofta en naturlig samlingsplats för barn och vuxna i ett område och ska fungera över tid då åldersgrupperna förändras.

Skolgårdar och förskolemiljöer ställer särskilda krav på utformning utifrån verksamhetens behov och möjligheter till tillsyn.  Vi har god erfarenhet av planering av lekplatser och miljöer kring skolor och förskolor. Säkerheten är central i planering av lekmiljö och vi tillämpar projektering enligt säkerhetsstandard SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008. Vi arbetar gärna kreativt tillsammans med både barn, vuxna och personal i gemensamma skissmöten och samråd. Detta är ett roligt sätt att tillsammans komma fram till det som passar bäst i det specifika projektet. Vi har också erfarenhet av samarbete med ljusdesigners och konstnärer för att ge lekplatsen ”det lilla extra”.

i erbjuder tjänster inom skötselplaneringens alla faser. Kontoret har lång erfarenhet av förvaltning av offentliga anläggningar, naturskydd, kulturhistoriskt…

Vi genomför kontroll och besiktning av anläggningar samt utarbetar skötselhandlingar och underhåll för alla typer av anläggningar.

från reservatsbeslut till gestaltning av anläggningar, skötselanvisningar och uppföljning.

Våra skötselplaner är konkreta med verklighetsförankrade och pedagogiska anvisningar för hur biologisk mångfald, rekreationsvärden och kulturhistoriska värden ska tillvaratas och utvecklas.

– Skötselplaner för nationalparker och naturreservat
– Skötselplaner för tätortsnära naturområden
– Skötselplaner för parkmark
– Uppföljning av skötsel

Vi erbjuder olika tjänster i naturmiljöer med målet att identifiera, värdera och utveckla värdefulla naturområden och arter. Med såväl bred som djup kunskap om biologisk mångfald, expertkunskap om olika artgrupper och skydd av värdefull natur, arbetar vi med allt från artinventeringar, gestaltning och tillgängliggörande av naturmiljö, till skötselplaner och strategisk naturvård.

I våra uppdrag arbetar vi med digitala underlag såsom databaser och GIS-baserade kartor, såväl efter skräddarsydda upplägg som enligt befintlig metodik. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter en medvetenhet om naturens värden, ekosystemtjänster och en god förvaltning av jordens resurser.

 • Historiska anläggningar
 • Trädvärderingsmodell
 • Inmätning och avvägning