• Trädens förväntade livslängd

  • Trädens utseende 2012

  • Trädens utseende 2015

  • Trädens utseende efter hamling 2015

  • Trädens utseende 2020

  • Trädens utseende efter hamling 2020

BESKRIVNING

Projektet är en del av vårdplanen för Skokloster och ger en översikt över alléernas nuvarande tillstånd. Lindarna planterades med början under 1684 då Christian Horleman levererade hundra lindplantor. En sammanhängande alléplantering av skedde först efter 1734. Dessa lindar skulle idag ha en maximal ålder av cirka 280 år. Alléer omfattas idag av biotopskyddet.

I handlingen beskrivs de enskilda träden, uppmäta spår av tidigare hamling och trädets förväntade livslängd. I trädplanen beskrivs de åtgärder som krävs för att förlänga respektive träds liv genom förnyad hamling, eller om det ska ersättas. Som ersättningsträd föreskrivs ungträd, uppdragen av märkta stubbskott från tidigare fällda eller döende träd, i en tillfällig plantskola på platsen.

SKOKLOSTER TRÄDPLAN

Trädplan för trädbeståndet vid Skokloster.

Om uppdraget

Uppdrag: Beskrivning av parterrens alléer, spår av tidigare beskärning och program för alléträdens vård och förnyelse.

Tidsperiod: 2013-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Statens Fastighetsverk

Kontaktperson:
Anders Glassel

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Klaus Stritzke

Medverkande:
Emma Falk

HITTA HIT