BESKRIVNING

Projektet Notuddsparken har haft tre grundambitioner:
• Tillgänglighet – Utveckla stignät som tillgängliggör parken.
• Naturliv – Ta tillvara de befintliga naturkaraktärerna och utveckla de ekologiska värdena.
• Upplevelse och identitet – Skapa platser med en tydlig arkitektonisk gestaltning som berikar parkens rekreativa värden.

I förslaget ingår ett antal karaktärsplatser för att ge parken ett innehåll och öka det rekreativa värdet. Dessa kan genomföras vid ett och samma tillfälle eller ses som en mer långsiktig utvecklingsplan. Gestaltningen av dessa utgår från de befintliga förhållandena som får vägleda formen.

Skötsel skall säkerställa de olika naturtypernas karaktärer för att ge besökaren en rekreativ, rik och varierad naturupplevelse. Skötsel skall också säkerställa den ekologiska utvecklingen för flora och fauna.

Översiktsbild av området. Byggnader illustrerade enligt detaljplan, Västerås stad. Området ska i framtiden fungera för en betydande ökning av besökarantalet, vilket ställer högre krav på tillgänglighet och funktionalitet. Ett väl utvecklat stigsystem föreslås för att minska slitaget på grönytorna, god tillgång på sittplatser, samlingsplatser och miljökärl för att minska nedskräpning. Att bevara känslan av natur i denna nya stadsdel är ett viktigt ställningstagande.

Vägar och stigar utformas med största möjliga hänsyn till befintlig naturmiljö och utgår från befintliga gångstigar som registrerats vid inmätning. Vid de högsta punkterna har anpassning av höjder gjorts för att uppfylla krav på tillgänglighet. Gångvägarna i parken utformas 2,5 m breda med stenmjöl och naturstigar 1,0 m breda med bark. I parken kan man följa olika markerade slingor t.ex. kan slingor utformas efter längd för motionärer eller med tema som växter, fåglar etc.

NOTUDDEN NATURPARK

Notuddsparken är ett befintligt naturområde i Västerås som tillgängliggörs som park i samband med nya bostadsbebyggelse.

Om uppdraget

Uppdrag:
Gestaltning och projektering av naturpark Notudden, Västerås

Tidsperiod: 2011-2013

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ansvarig beställare:
Frida Nordlundh, Nils Forsberg

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Katarina Svensson

Medverkande:
Katarina Svensson

HITTA HIT