BESKRIVNING

Nälstaskolan ligger på en höjd i norra Vällingby, med bostäder i norr och öster och en öppen dalgång i söder. Om- och tillbyggnaden, som påbörjades 2015 och beräknas vara klar 2019, ska medge en ökning av elevantalet från 525 till ca 765 barn i årskurserna F-6. Matsalen utvidgas, nya lokaler byggs för F-3, en ny idrottssal tillskapas och flera befintliga byggnader avvecklas.

Byggnadernas placering bildar flera mindre rum på skolgården och planteringar, lek- och vistelseytor har givits mjuka former som förstärker rumsligheten. Planteringarna har utformats så att de ska vara lättillgängliga för lek och växterna ska fungera för lek och undervisningen. Murar med sitthöjd avgränsar planteringarna och understryker formerna. Utanför lokalerna för NO och hemkunskap blir det ett torg med stora stenblock av olika arter under skuggande träd. Där kan även matsalen expandera ut med matlagning och sittmöjligheter. På den centrala gården finns många platser för lek och spel, häng och studier. De yngre barnen har en lite avskild gård mot skogen i sydväst. Regnvatten från den centrala gården leds mot söder i en ränna i gårdens lågpunkt och vidare mot söder, där det samlas upp i en fuktmark. Längst i söder byggs en större samlingsplats med sittgradänger i slänten och en scen. Närmast parken anläggs infiltrationsbäddar för dagvattnet, planteringar med fuktälskande växter och spänger genom dem. De flesta av den ursprungliga gårdens stora träd har bevarats.

I uppdraget ingick konstmöten och val av konstnär för utsmyckning av gården: Jon Gundersen ”Stenyxa med skafthol”.

NÄLSTASKOLAN

Skolgård för barn F-6 med fokus på utforskande lek och aktiviteter samt god tillgänglighet.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid till- och ombyggnad av skola i Vällingby.

Programhandling, projektering från förslagshandling till bygghandling och relationshandling.

Tidsperiod: 2013-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: SISAB

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Martin Nyberg (ÅF)

Medverkande:
Anna Squassina (ÅF) och Paulina Källman (ÅF)

HITTA HIT