• Vattenlek på förskolegården.

  • Snurrlek på förskolegården.

BESKRIVNING

Nya Munksundsskolan ligger intill Enköpingsån med villaområden, parkstråk och Enavallens idrottsplats i direkt anslutning. Skolan och är planerad att inrymma 540 barn, varav 120 förskolebarn. Bygget av den nya skolan och förskolan påbörjades 2016 och beräknas vara klart 2017. Det ska bli en bilfri skola.

Gårdarna ska fungera som pedagogiska rum och kunna användas för att erbjuda alternativa vägar till lärande. De har utformats så att det är möjligt att ändra fördelningen mellan ytorna för skolgård och förskolegård om behov uppstår. På både skolans och förskolans gård ska skapats möjlighet till odling och kompostering.

Befintliga träd och buskar har bevarats där det varit möjligt och nya arter har adderats för att gynna den biologiska mångfalden. En del av den gamla skolgårdens tidstypiska struktur har bevarats och integrerats i den nya utformningen.

MUNKSUNDSSKOLAN

Skolgården har gestaltats med fokus på pedagogiska rum och möjligheten att erbjuda alternativa vägar till lärande.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av skola och förskola i Enköping.

Programhandling, projektering från systemhandling till bygghandling.

Tidsperiod: 2014-2017

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Enköpings kommun

Kontaktperson:
Johan Wahlberg

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Emma Falk och Kristina Eriksson

HITTA HIT