BESKRIVNING

Lojo är ett större bostadsområde med flerfamiljshus, byggt i början av 1970-talet. I samband med tillgänglighetsanpassning av entréer gjordes en etappvis ombyggnad av entrévägarna samt en upprustning och nyanläggning av planteringar, cykelparkeringar, sitt- och lekplatser. Ett viktigt mål var att uppnå en dämpning hastigheten på motorfordon som färdades på de körbara entrévägarna.

Uppföljande besiktning och åtgärdsförslag för planteringar samt uppföljande genomgångar med skötselansvarig entreprenör.

BOSTADSOMRÅDET LOJO, LIDINGÖ

Gestaltning för ombyggnad och upprustning av utemiljö i bostadsområde.

Om uppdraget

Uppdrag:
Programhandling och projektering till bygghandling. I uppdraget ingick att ordna och genomföra samråd med de boende och att fungera som beställarens ombud under byggskedet.

Tidsperiod: 2005-2016

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Rudboda BRF

Kontaktperson:
Tom Sacklén

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

HITTA HIT