BESKRIVNING

Parken utgör ett stråk mellan ett naturreservat i norr och ansluter till ett torg i söder. I gestaltningen av Ålstaparken har vi tagit fasta på mötet mellan naturområdets hagmarkskaraktär och stadskaraktären vid torget. Parkpromenadens vegetationsstruktur och planteringsmönster övergår gradvis från ett stort inslag av äng och träddungar till klippt gräs, träd i rader och blomsteräng i tydliga stråk. Bostadsgårdarna ansluter till parken genom tvärstråk som också delar in parken i olika rum. Dagvattnet från området samlas upp i en damm med fuktängsvegetation och sittplatser mot torget.

ÅLSTAPARKEN

Stadsdelspark i Barkarby med inslag av hagmark, dagvatten och lekplats.

Om uppdraget

Uppdrag: Projektering av stadsdelspark Flottiljområdet, Ålstavägen, Barkarby.

Tidsperiod: 2010-2012

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Järfälla kommun

Kontaktperson:
Kerstin Sköld

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Patrik Tronde

Handläggande:
Katarina Svensson

Medverkande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande konstnär:
Arne Widman och Magnus Carlén

HITTA HIT