BESKRIVNING

Förskolan är byggd för ca 120 barn i åldrarna 1-5 år och ligger i utkanten av Enköpings tätort, omgiven av nya vägar och ny bebyggelse, bl a ett äldreboende som är sammanbyggt med förskolan. Utformningen av förskolegården och äldreboendets gård kunde samordnas då båda projekterades av vårt kontor.

Tomten bestod i utgångsläget av öppen, tidvis översvämmad och sättningsbenägen åkermark, vilket skapade ett stort behov av dränering, vindskydd och avskärmning mot vägarna och en uppdelning av tomten i mindre rum. Det blev fyra gårdar med olika teman: Bondgården, Piratnästet, Cirkusfältet och Skogsängen som alla har sina karaktäristiska växter, träkonstruktioner och lekredskap.

Som avskärmning mot vägarna planterades snabbväxande buskage på en vall för att skapa en tydlig rumslighet och topografi på gårdarna. Planteringarna och växtvalet är anpassat till barnen lek så att man kan bygga kojor och gångar bland buskarna och samla material. På gårdarna finns fruktträd, bärbuskar, lättskötta köks- och kryddväxter och plats för egen odling.

En snöröjningsbar vägslinga leder runt huset till alla entréer och delar upp gårdarna i en inre, lugnare zon med sovplatser under tak närmast huset och en mer aktiv zon med fler aktiviteter på vägens utsida. Varje gård har en gemensam samlingsplats av liggande stockar. Sandlådorna har solskydd av bambutak.

Belysningen synliggör trädgården inifrån huset och skapar trygghet.

ÅKERSBERGS FÖRSKOLA

Utemiljön gestaltades utifrån förskolans paroll ”i naturen, om naturen, för naturen”.

Om uppdraget

Uppdrag: Gestaltning av utemiljön vid nybyggnad av förskola i östra Enköping.

Programhandling, projektering från systemhandling till bygghandling och relationshandling.

Tidsperiod: 2011-2014

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare:
Enköpings kommun

Kontaktperson:
Johan Wahlberg

Vår organisation

Uppdragsansvarig:
Ann Fagerström Tronde

Handläggande:
Ann Fagerström Tronde

Medverkande:
Sofia Kanslätt, Kristina Eriksson och Emma Falk

HITTA HIT